Obchodní podmínky

  1. Obecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky prodávajícího, kterým je ZOFI fasády s.r.o., IČ: 27761258, DIČ: CZ27761258, adresa: Týnecká 921/11, Olomouc, 779 00, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové prodejní stránky prodávajícího. Internetové webové stránky prodávající provozuje na internetové adrese jakzateplitfasaduspravneabezchyb.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou osobních konzultací, elektronických knih, online programů či dalších produktů na  jakzateplitfasaduspravneabezchyb.cz přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech můžete najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

  1. Předmět smlouvy a objednávka

  Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

  Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce jakzateplitfasaduspravneabezchyb.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

  1. Cena zboží, pokuty, faktury

  Cena: V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb včetně DPH. (jsme plátci DPH)

  Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. V případě platby bankovním převodem prodávající nejdříve vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu – daňový doklad.

  1. Forma platby

  Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře, nejpozději však do 7 dní od odeslání objednávkového formuláře. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet prodávajícího, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž kupujícího výslovně souhlasí.  Možnost koupě na splátky není.

  1. Způsob platby

  Platbu je možné realizovat pouze bankovním převodem.

  1. Dodání zboží

  Digitální obsah je doručován výhradně elektronickou formou, a to tak, že se kupující přihlásí do aplikace prostřednictvím zaslaných přístupových údajů a odkazu na jeho e-mail, které uvedl v objednávkovém formuláři. Po přihlášení do aplikace si stáhne digitální obsah do svého počítače nebo si jej v aplikaci prohlédne. Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu obsah bude dodán neprodleně po uhrazení kupní ceny a tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy, přičemž v tomto případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

  1. Odstoupení od smlouvy

  Kupující má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

  Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu či služby. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členských sekcí nebo využívání bonusů, pokud je daný produkt nebo služba v okamžiku nákupu obsahoval.

  Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením 1837 odst. l) zákona č. 89/2012 Sb. nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  1. Ochrana osobních údajů

  Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Kupující má právo kdykoliv požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2020